هیئت مدیره

1-مهندس علی علیزاده

معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناس  ارشد مدیریت دولتی

تاریخ انتصاب : 1387

2- سرهنگ رضایی

ریاست محترم راهنمایی و رانندگی و عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم انتظامی

تاریخ انتصاب : 1395

3- مهندس مرتضی شیرازی

رئیس دفتر شهردار و عضو علی البدل هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران

تاریخ انتصاب : 1393