شورای سازمان

1-دکتر احمد امیرسلیمانی

مدرک تحصلی : دانشجوی دکترای شهرسازی

شهردار و عضو شورای سازمان

تاریخ انتصاب:1390
3- علی نبیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی

معاونت عمرانی استاندار و ریاست شورای سازمان

تاریخ انتصاب: 1393

4- مهندس فرشید لیتکوهی

نماینده شورای اسلامی شهر آمل در سازمان

تاریخ انتصاب : سال 1396