مدیر عامل

دکتر حسن مهدوی فر 

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت استراتژیک

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مشاوره در امور بورس و سرمایه گذاری

مشاوره در امور حقوقی و قراردادها

تاریخ انتصاب :1394/04/20