جایگزینی 3 دستگاه اتوبوس بازسازی شده بجای اتوبوس های فرسوده بخش خصوصی

جایگزینی 3 دستگاه اتوبوس بازسازی شده بجای اتوبوس های فرسوده بخش خصوصی

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل و حومه :

در اجرای طرح بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سه دستگاه اتوبوس در مرحله اول به سازمان تعلق گرفته که جایگزین اتوبوس های فرسوده بخش خصوصی سازمان گردید است ، تا مجموعه سازمان با تمام تلاش بهترین خدمات را با وضع موجود به شهروندان ارائه دهند.

همچنین مدیریت سازمان در حال پیگیری کاهش اتوبوس های فرسوده بخش خصوصی و افزایش اتوبوس های بازسازی شده با کیفیت می باشد تا خدماتی در شان شهروندان ارائه دهیم.