حضور ریاست محترم شورای اسلامی و سرپرست شهرداری در سازمان

حضور ریاست محترم شورای اسلامی و سرپرست شهرداری در سازمان

 به گزارش واحد روابط عمومی سازمان :

آقایان مهندس شفیع زاده ریاست محترم شورای اسلامی شهر ، مهندس فرشید لیتکوهی نماینده شورا در سازمان اتوبوسرانی به همراه مهندس کوهستانی سرپرست محترم شهرداری آمل ، جهت ارائه برنامه و عملکرد از سوی مدیرعامل  در سازمان اتوبوسرانی شهرداری حضور یافتند.