بازدید مدیرعامل سازمان از اتوبوس های بازسازی شده سازمان اتوبوسرانی مشهد

بازدید مدیرعامل سازمان از اتوبوس های بازسازی شده سازمان اتوبوسرانی مشهد

 برابر طرح بازسازی اتوبوسرانی کشور تعداد 3 دستگاه اتوبوس بازسازی شده اتوبوسرانی شهرداری مشهد در مرحله اول بازسازی  به سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل تعلق گرفت ، که مدیرعامل سازمان جهت اضافه کردن این 3 دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی آمل بازدید بعمل آوردند.